'Take a Hike', 6+, 7 Seillängen, Hægefjell

Literatur: "Gå Telemark" von Götz Wiechmann.

2008

'Sunset Boulevard', 6+, 12 Seillängen, Hægefjell, (2. Versuch)

Literatur: "Gå Telemark" von Götz Wiechmann.

29. August 2014

'Sunset Boulevard', 6+, 12 Seillängen, Hægefjell, (1. Versuch)

Literatur: "Gå Telemark" von Götz Wiechmann.

September 2013

'Rain', 6+, 10 Seillängen, Hægefjell

Literatur: "Gå Telemark" von Götz Wiechmann.

12. Juni 2014

'Rain', 6+, 10 Seillängen, Hægefjell, (2. Versuch)

Literatur: "Gå Telemark" von Götz Wiechmann.

11. Juni 2014

'Rain', 6+, 10 Seillängen, Hægefjell, (1. Versuch)

Literatur: "Gå Telemark" von Götz Wiechmann.

Juni 2009

'Agent Orange', 5- N, 8 Seillängen, Hægefjell

Literatur: "Gå Telemark" von Götz Wiechmann.

28. August 2014

'Agent Orange', 5- N, 8 Seillängen, Hægefjell

Literatur: "Gå Telemark" von Götz Wiechmann.

Mai 2009

'Reven', 6- N, 7 Seillängen, Hægefjell

Literatur: "Gå Telemark" von Götz Wiechmann.

Juni 2009

'Gone with the Weed', 6-, 6 Seillängen, Hægefjell

Literatur: "Gå Telemark" von Götz Wiechmann.

September 2013

Träume & Plane für's Hægefjell ....